Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande
behandling för Barnbitens förskola

Syftet med likabehandlingsplanen
Barnbitens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner
sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller
annan kränkande behandling.

Bakgrund
Denna likabehandlingsplan utgår från Diskrimineringslagen. (2008:567)§1
Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning eller ålder.
Detta i enlighet med skollagen kapitel 6 2017.

Definitioner
Direkt diskriminering: Ett barn eller elev får inte missgynnas genom
särbehandling på grund av någon diskrimineringsgrund; kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska
diskrimineras.

Indirekt diskriminering: Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att
tillsynes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken
diskriminerande effekt.

Trakasserier: Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot ett barn. Trakasserier är diskriminering. Det är barnet som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande.

Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som utan att vara trakasserier,
kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering eller annan kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial, text och bildburen.

Mål

 • Förskolan ska vara fri från kränkningar så att alla kan känna trygghet
  och glädje.
 • Föräldrarna ska känna tillit och förtroende för verksamheten och
  personalen när de lämnar sina barn på förskolan.
 • Vi vill att alla barn har goda kamratrelationer och ser på varandra med
  hänsyn och respekt.
 • Alla vuxna, personal och föräldrar, har ett gemensamt ansvar för alla
  barn på Barnbiten.

Främjande och förebyggande åtgärder

 • Vi vuxna skall vara goda förebilder för barnen, och arbetar för goda
  relationer med varandra, vilket i sin tur speglas hos barnen.
 • Personalgruppen har återkommande diskussioner om värdegrund
  och förhållningssätt för både barn och vuxna, på våra månatliga
  möten, där lyfts aktuella frågor gällande barnens psykosociala miljö.
  Vi upprättar kompisregler tillsammans med barnen, med hjälp av
  samtal och vårt kompisäpple, och har forumteater/saga. Regelbundet
  tar vi där upp olika dilemman från våra kompisregler tillsammans
  med barnen. En stående punkt på våra månatliga möten är att
  personalgruppen diskuterar vad vår barngrupp är i behov av för
  tillfället.
 • Vi är uppmärksamma på kränkande situationer och beteenden och
  agerar omedelbart. Vi bekräftar att olikheter finns och att det är
  positivt och berikande.
 • Vi stödjer barnens konfliktlösning med ett tydligt ledarskap, genom att
  lära barnen att prata och reflektera med varandra om den uppkomna
  situationen.
 • Stärka barnet i att säga ifrån det som barnet inte vill delta i, vi
  respekterar barnens integritet och deras kroppar,(fysisk kontakt ska
  ske på barnens initiativ.)
 • Vi uppmuntrar och förstärker positiva beteenden hos barnen.
 • Vi uppmärksammar barnens lek, samt förhållningssätt mot andra
  barn och observerar det sociala samspelet. Vi observerar hur barnen
  fungerar med varandra i gruppen och samtalar mycket med barnen
  om vad de känner, tänker och önskar. Vid behov tas detta upp i en
  liten grupp som tex samlingen.
 • Vi för aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är
  närvarande.
 • Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas
  eventuella kränkningar mot barnen.
 • Vi förklarar och visar på att beteenden som skadar andra eller gör
  andra ledsna inte är acceptabla. Vi arbetar förebyggande med att
  barnen ska förstå sin rätt att säga ifrån-”stopphanden”. I takt med
  barnets mognad uppmuntrar vi även att barnet ska förklara varför de
  säger stopp.

Upptäcka genom att;

 • Vara där barnen är. Vara uppmärksam på utrymmen inomhus och
  utomhus där barnen leker ”ensamma” och risk för kränkningar barn-barn
  kan förekomma.
 • Lyssna på barnen och ta dem på allvar.
 • Vi vuxna är observanta på vad som händer och sker mellan barnen.

Åtgärda genom att;

 • Prata med barnet/barnen direkt. Använd hur frågorna; Hur kände du?
  Hur tänkte du? Hur hade du kunnat göra? Hur tror du den andre kände
  sig?
 • Vi följer upp händelsen genom barnobservationer och samtal i
  arbetslaget.
 • Vi pratar med berörda föräldrar vid upprepade händelser.
 • Om det sker allvarliga incidenter ska experthjälp tillsättas och
  händelserna ska dokumenteras av personal och förskolechef.

Dokumentera genom att;

 • Skriva ner händelsen och de åtgärder som vidtagits, informera hela
  arbetslaget.
 • Vid återkommande och större händelse upprättas en handlingsplan.
  Förskolechefen ansvarar.
 • Om det behövs kontaktas konsultativt stöd för rådgivning, exempelvis
  specialpedagog och psykolog.

Denna plan revideras årligen i arbetslaget. Förskolechefen ansvarar för att
detta utförs.
Reviderad sept 2020