Likabehandlingsplan

Syftet med likabehandlingsplanen

Barnbitens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Bakgrund

Denna likabehandlingsplan utgår från ”Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”. (2006:67)

§1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen. (1985:1100).

Definitioner

Direkt diskriminering: Ett barn eller elev får inte missgynna genom särbehandling på grund av någon diskrimineringsgrund; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras.

Indirekt diskriminering: Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att tillsynes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt.

Trakasserier: Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot ett barn. Trakasserier är diskriminering. Det är barnet som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande.

Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering eller annan kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial, text och bildburen.

Mål

Förskolan ska vara fri från kränkningar så att alla kan känna trygghet och glädje.
Föräldrarna ska känna tillit och förtroende för verksamheten och personalen när de lämnar sina barn på förskolan.
Vi vill att alla barn har goda kamratrelationer och ser på varandra med hänsyn och respekt.
Alla vuxna, personal och föräldrar, har ett gemensamt ansvar för alla barn på Barnbiten.
Förebygga genom att;

Vi vuxna skall vara goda förebilder för barnen.
Personalgruppen har återkommande diskussioner om värdegrund och förhållningssätt för både barn och vuxna. Vi upprättar kompisregler tillsammans med barnen och har forumteater.
Vi är uppmärksamma på kränkande situationer och beteenden och agerar omedelbart.
Vi stödjer barnens konfliktlösning med ett tydligt ledarskap, genom att lära barnen att prata och reflektera med varandra om den uppkomna situationen.
Stärka barnet i att säga ifrån det som barnet inte vill deltaga i, exempelvis sluta-regeln.
Vi uppmuntrar och förstärker positiva beteenden hos barnen.
Vi uppmärksammar barnens lek, samt förhållningssätt mot andra barn och observerar det sociala samspelet.
Vi för aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande.
Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas eventuella kränkningar mot barnen.
Vi förklarar och visar på att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla.
Upptäcka genom att;

Vara där barnen är. Vara uppmärksam på utrymmen inomhus och utomhus där barnen leker ”ensamma” och risk för kränkningar barn-barn kan förekomma.
Lyssna på barnen och ta dem på allvar.
Vi vuxna är observanta på vad som händer och sker mellan barnen.
Åtgärda genom att;

Prata med barnet/barnen direkt. Använd hur frågorna; Hur kände du? Hur tänkte du? Hur hade du kunnat göra? Hur tror du den andre kände sig?
Vi följer upp händelsen genom barnobservationer och samtal i arbetslaget.
Vi pratar med berörda föräldrar vid upprepade händelser.
Om det sker allvarliga incidenter ska experthjälp tillsättas och händelserna ska dokumenteras av personal och förskolechef.
Dokumentera genom att;

Skriva ner händelsen och de åtgärder som vidtagits, informera hela arbetslaget.
Likabehandlingsplanen revideras årligen i arbetslaget. Förskolechefen ansvarar för att detta utförs.

januari 2018