Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Barnbitens förskola 2022

Syftet med likabehandlingsplanen

Barnbitens förskola ska vara en arbetsplats för barn och vuxna där alla känner sig trygga och där ingen skall bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling.

Bakgrund

Denna likabehandlingsplan utgår från Diskrimineringslagen. (2008:567)§1  Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Detta i enlighet med skollagen kapitel 6 2017.

Definitioner

Direkt diskriminering: Ett barn eller elev får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon diskrimineringsgrund; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ledningen för en verksamhet får inte ge order eller instruera om att någon ska diskrimineras.

Indirekt diskriminering: Ett barn eller en elev får inte missgynnas genom att tillsynes neutrala ordningsregler med mera tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt.

Trakasserier: Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt gentemot ett barn. Trakasserier är diskriminering. Det är barnet som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande.

Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskriminering eller annan kränkande behandling kan vara fysisk, verbal, psykosocial, text och bildburen.

Mål

 • Förskolan ska vara fri från kränkningar så att alla kan känna trygghet och glädje.
 • Föräldrarna ska känna tillit och förtroende för verksamheten och personalen när de lämnar sina barn på förskolan.
 • Vi vill att alla barn har goda kamratrelationer och ser på varandra med hänsyn och respekt.
 • Alla vuxna, personal och föräldrar, har ett gemensamt ansvar för alla barn på Barnbiten.
Främjande och förebyggande åtgärder
 • Vi vuxna skall vara goda förebilder för barnen, och arbetar för goda relationer med varandra, vilket i sin tur speglas hos barnen.
 • Personalgruppen har återkommande diskussioner om värdegrund och förhållningssätt för både barn och vuxna, på våra månatliga möten, där lyfts aktuella frågor gällande barnens psykosociala miljö. Vi upprättar kompisregler tillsammans med barnen, med hjälp av samtal och vårt kompisäpple, och har forumteater/saga. Vi jobbar även med att samtala med barnen om värdegrundsord och dess betydelse.Regelbundet tar vi där upp olika dilemman från våra kompisregler tillsammans med barnen. En stående punkt på våra månatliga möten är att personalgruppen diskuterar vad vår barngrupp är i behov av för tillfället.
 • Vi är uppmärksamma på kränkande situationer och beteenden och agerar omedelbart. Vi bekräftar att olikheter finns och att det är positivt och berikande.
 • Vi stödjer barnens konfliktlösning med ett tydligt ledarskap, genom att lära barnen att prata och reflektera med varandra om den uppkomna situationen.
 • Stärka barnet i att säga ifrån det som barnet inte vill delta i, vi respekterar barnens integritet och deras kroppar,(fysisk kontakt ska ske på barnens initiativ.)
 • Vi uppmuntrar och förstärker positiva beteenden hos barnen. Vi dokumenterar även med ord och bild som förtydligar detta.
 • Vi uppmärksammar barnens lek, samt förhållningssätt mot andra barn och observerar det sociala samspelet. Vi observerar hur barnen fungerar med varandra i gruppen och samtalar mycket med barnen om vad de känner, tänker och önskar. Vid behov tas detta upp i en liten grupp som tex samlingen.
 • Vi för aldrig känsliga diskussioner mellan vuxna då barnen är närvarande.
 • Det är angeläget att förskolan även är uppmärksam på vuxnas eventuella kränkningar mot barnen.
 • Vi förklarar och visar på att beteenden som skadar andra eller gör andra ledsna inte är acceptabla. Vi arbetar förebyggande med att barnen ska förstå sin rätt att säga ifrån-”stopphanden”. I takt med barnets mognad uppmuntrar vi även att barnet ska förklara varför de säger stopp.
 • Om det uppstår mycket konflikter i barngruppen, är vi tydliga med vilka förväntningar vi har på barnen, för att leken och situationen ska kunna fortgå.
Upptäcka genom att;
 • Vara där barnen är. Vara uppmärksam på utrymmen inomhus och utomhus där barnen leker ”ensamma” och risk för kränkningar barn-barn kan förekomma.
 • Lyssna på barnen och ta dem på allvar.
 • Vi vuxna är observanta på vad som händer och sker mellan barnen.
Åtgärda genom att;
 • Prata med barnet/barnen direkt. Använd hur frågorna; Hur kände du? Hur tänkte du? Hur hade du kunnat göra? Hur tror du den andre kände sig?
 • Vi följer upp händelsen genom barnobservationer och samtal i arbetslaget.
 • Vi pratar med berörda föräldrar vid upprepade händelser.
 • Om det sker allvarliga incidenter ska experthjälp tillsättas och händelserna ska dokumenteras av personal och rektor.
Dokumentera genom att;
 • Skriva ner händelsen och de åtgärder som vidtagits, informera hela arbetslaget.
 • Vid återkommande och större händelse upprättas en handlingsplan. Rektor ansvarar.
 • Om det behövs kontaktas konsultativt stöd för rådgivning, exempelvis specialpedagog och psykolog.

Denna plan revideras årligen i arbetslaget. Rektor ansvarar för att detta utförs.

November 2022