Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Barnbitens förskola ( Jan 2011)

Normer och värden

 

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan och även föräldrarna ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.

 

 • Vi möter upp barn och föräldrar i hallen för en personlig kontakt, där förälder i lugn och ro lämnar över sitt barn till personalen.
 • Vi har fasta rutiner som skapar struktur och ordning för barnen.
 • Vi strävar efter att barnen ska få en lugn och avslappnad miljö på förskolan.

 

Vi vill att alla barn ska visa empati, ta hänsyn och villighet att hjälpa varandra.

 

 • Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra, inte avbryta, hjälpa varandra och trösta.
 • Vi uppmuntrar positivt beteende.

 

Vi strävar efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 

 • Tillsammans samtalar vi om hur man är en bra kompis.
 • Vi lyssnar in barnen vid konflikter och vägleder dom att lösa situationen.
 • Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar utifrån sin egen mognad.
 • Vi strävar efter att barnen ska utveckla att förmågan att kompromissa och öva turtagning samt få en förståelse för gemensamma regler och beslut.
 • Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina egna tankar och funderingar genom att lyssna på dom och ta dom på allvar.

 

Alla barn ska utveckla förståelse för människors lika värde.

 

 • Vi pedagoger föregår med gott exempel så att vi blir goda förebilder.
 • Vi strävar efter en medvetenhet kring genus i barngruppen, där vi behandlar pojkar och flickor lika och erbjuder de samma möjligheter i lek och aktivitet.

 

Vi vill att barnen ska få respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 • Vi uppmuntrar barnen att vara rädda om vår närmiljö, såväl inne som ute.
 • Alla tar ansvar för förskolans saker och plockar undan efter sig.

 

Utveckling och lärande

 

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

 • Vi delar upp barnen i små grupper om ca fem barn och en pedagog, när vi jobbar i projekt.
 • Barnen vistas också i stor grupp exempelvis vid samlingen.
 • Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga genom att duka av efter sig, vid av och påklädning, samt ta ansvar för sina egna och förskolans saker.

 

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 

 • Vi erbjuder gott om tid och rum för den fria leken, med pedagoger närvarande.
 • Vi har en stimulerande miljö som lockar till lek, skapande och utforskande.

 

 

Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

 

 • Vi försöker få barnen att lyssna på varandra.
 • I samtal med barnen i mindre grupp finns det tid för reflektion och eftertanke.

 

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 

 • Vi har ett varierat och pedagogiskt innehåll i samlingarna som sång, musik, rörelse och saga.
 • Vi har ett tillåtande förhållningssätt där skapande material finns synligt och tillgängligt för alla.

 

Vi vill att barnen utvecklar intresse och förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskapliga fenomen.

 

 • Vi erbjuder olika matematiska material och finner tillfällen i vardagens händelser för att synliggöra matematik.
 • Vid våra experimentsamlingar får barnen möjlighet att reflektera, undersöka och resonera runt naturvetenskapliga fenomen och enkla kemiska processer.

 

Vi strävar efter att barnen utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra och utveckla intresse för skriftspråk.

 

 • Vi ger goda förutsättningar för skriftspråk genom att vara goda lyssnare och samtalspartner.
 • Sång, rim, ramsor och sagor i olika former.
 • Visnings och berättarsamlingar.
 • Vi ger tid till samtal och dialog.

 

Barns inflytande

Vi strävar efter att barnen utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vidare vill vi att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 • Vi utgår från barnens tankar, erfarenheter och ideér i våra projektarbeten.
 • Vi uppmuntrar barnen att göra egna val av aktiviteter under dagen.
 • Vi låter barnen ta ansvar efter sin förmåga och mognad.

 

Förskola och hem

Vi vill skapa ett bra och nära samarbete med föräldrarna.

 

 • Information vid lämning och hämtning.
 • Vi har en almanacka i hallen med information med dagens aktiviteter.
 • Veckobrev med information om gångna och kommande vecka.
 • Styrelsearbete
 • Vi erbjuder föräldramöte 1-2 ggr per år samt utvecklingssamtal i samband med barnets födelsedag.
 • Föräldrafika, vernissage.
 • Föräldraforum

 

Samverkan med förskoleklass, skolan och fritidshem

Avrunda barnens förskolevistelse inför start i 6-årsverksamhet.

 

 • Utskolningssamtal på vårterminen innan skolstart.
 • Fyller i papper från skolan med diverse information kring barnet samt överlämmningssamtal med skolan.
 • Skolbesök tillsammans med föräldrarna.

 

Denna verksamhetsplan är utarbetad efter Lpfö-98/10 och anpassad för Barnbitens förskola.