Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Barnbitens förskola 

 

Normer och värden

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att visa empati, ta hänsyn och villighet att hjälpa varandra.

 • Vi uppmuntrar barnen att lyssna på varandra, inte avbryta, hjälpa varandra och trösta.
 • Vi uppmuntrar positivt beteende.

Vi ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

 • Tillsammans samtalar vi om hur man är en bra kompis.
 • Vi lyssnar in barnen vid konflikter och vägleder dem att lösa situationen.
 • Vi uppmuntrar barnen att ta ansvar utifrån sin egen mognad.
 • Vi ska ge barnen förutsättningar att utveckla förmågan att kompromissa och öva turtagning samt få en förståelse för gemensamma regler och beslut.
 • Vi uppmuntrar barnen att uttrycka sina egna tankar och funderingar genom att lyssna på dem och ta dem på allvar.

Alla barn ska utveckla förståelse för människors lika värde.

 • Vi pedagoger föregår med gott exempel så att vi blir goda förebilder.
 • Arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet i barngruppen, där vi behandlar alla barn lika och erbjuder de samma möjligheter i lek och aktivitet.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att visa respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 • Vi uppmuntrar barnen att vara rädda om vår närmiljö, såväl inne som ute.
 • Alla tar ansvar för förskolans saker och plockar undan efter sig.

 

Omsorg, utveckling och lärande

Alla barn ska känna sig trygga på förskolan och även föräldrarna ska känna tillit och förtroende när de lämnar sina barn på förskolan.

 • Vi möter upp barn och föräldrar i hallen för en personlig kontakt, där förälder i lugn och ro lämnar över sitt barn till personalen. 
 • Vi har fasta rutiner som skapar struktur och ordning för barnen.
 • Vi ger barnen en lugn och avslappnad miljö på förskolan, genom att barnen ges en individuell inskolning, att vi vuxna finns i närheten för att ge barnen ett lyssnande öra och bekräftelse.

Vi pedagoger ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter, förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 • Vi delar upp barnen i små grupper om ca fem barn och en pedagog, när vi jobbar i projekt.
 • Vi delar upp barnen i mindre grupper även under den fria leken.
 • Barnen vistas också i stor grupp exempelvis vid samlingen.
 • Vi uppmuntrar barnen att bli självständiga genom att duka av efter sig, vid av och påklädning, samt ta ansvar för sina egna och förskolans saker.

Vi i arbetslaget ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Vi erbjuder gott om tid och rum för den fria leken, med pedagoger närvarande.
 • Vi har en stimulerande miljö som lockar till lek, skapande och utforskande.

Vi pedagoger ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv.

 • Vi försöker få barnen att lyssna på varandra.
 • I samtal med barnen i mindre grupp finns det tid för reflektion och eftertanke, exempelvis under temaarbetet.

Vi pedagoger ska ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

 • Vi har ett varierat och pedagogiskt innehåll i samlingarna som sång, musik, rörelse, sagor, matematik, språk och naturvetenskap.
 • Vi har ett tillåtande förhållningssätt där skapande material finns synligt och tillgängligt för alla.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förståelse för matematiska begrepp och naturvetenskapliga fenomen.

 • Vi erbjuder olika matematiska material och finner tillfällen i vardagens händelser för att synliggöra matematik.
 • Vid våra natur- och tekniksamlingar får barnen möjlighet att reflektera, undersöka och resonera runt naturvetenskapliga fenomen och enkla kemiska processer.
 • Vi vill också väcka barnens intresse och engagemang kring miljön och hållbar utveckling.

Vi i arbetslaget ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera, kommunicera med andra och utveckla intresse för skriftspråk.

 • Vi ger goda förutsättningar för talspråk genom att vara goda lyssnare och samtalspartner.
 • Sång, rim, ramsor och sagor i olika former.
 • Berättarsamlingar.
 • Vi ger tid till samtal och dialog.

 

Barns delaktighet och inflytande

Vi pedagoger ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Vidare ska  barnen få möjlighet att utveckla sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 • Vi utgår från barnens tankar, erfarenheter och ideér i våra projektarbeten.
 • Vi uppmuntrar barnen att göra egna val av aktiviteter under dagen.
 • Vi låter barnen ta ansvar efter sin förmåga och mognad.

 

Förskola och hem

 Vi i arbetslaget ska skapa ett bra och nära samarbete med föräldrarna.

 • Information vid lämning och hämtning.
 • Vi har en almanacka i hallen med information med dagens aktiviteter.
 • Månadsbrev med information om månadens händelser.
 • Styrelsearbete
 • Vi erbjuder föräldramöte 1-2 ggr per år samt utvecklingssamtal i samband med barnets födelsedag.
 • Vernissage/ sommarfest

(Under pandemin begränsas dock vissa av dessa möjligheter.)

 

Övergång och samverkan 

Avrunda barnens förskolevistelse inför start i 6-årsverksamhet.

 • Utskolningssamtal på vårterminen innan skolstart, vid önskemål.
 • Fyller i papper från skolan med diverse information kring barnet samt överlämningssamtal med skolan, om skolan önskar.
 • Skolbesök tillsammans med föräldrarna, och ev från skolan.

 

 

Denna verksamhetsplan är utarbetad efter Lpfö18 och anpassad för Barnbitens förskola.

Reviderad  november 2022